-A +A

Zadanie siódme

„Wprowadzenie nowego kierunku Toksykologia z elementami kryminalistyki”

Koordynator zadania: dr hab. n. med. Ireneusz Grudziński (Katedra i Zakład Toksykologii Stosowanej)

Zadanie obejmuje utworzenie kierunku studiów TOKSYKOLOGIA Z ELEMENTAMI KRYMINALISTYKI. Poziom kształcenia: 2-letnie (4 semestry) studia II stopnia kończące się uzyskaniem stopnia magistra Liczba studentów: 20os./rok.

Program studiów: 2031,5h podzielone na 16 bloków:

1. Toksykologia doświadczalna,

2. Toksykologia mechanistyczna i opisowa,

3. Analiza toksykologiczna,

4. Toksykologia narządowa i toksykopatologia,

5. Ocena ryzyka narażenia,

6. Toksykologia szczegółowa,

7. Toksykologia kliniczna,

8. Toksykologia dopingu,

9. Toksykologia sądowa,

10. Toksykologia przemysłowa,

11. Toksykologia żywieniowa,

12. Toksykologia środowiskowa i ekotoksykologia,

13. Toksykologia regulacyjna,

14. Prawo i administracja,

15. Przestępczość farmaceutyczna,

16. Farmakoekonomika i zarządzanie,

 

Zadanie obejmuje zarówno opracowanie programu 2031,5h zajęć na kierunku i materiałów merytorycznych (2018-2020), zakup niezbędnych odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego, książek, oprogramowania jak i przeprowadzenie szkoleń.

Realizację I naboru wyznaczono na lata 2020-2022.

Współczesne wyzwania w zakresie oceny bezpieczeństwa produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz produktów pozamedycznych tj. kosmetyki, żywność czy suplementy diety, produktów chemii gospodarczej i przemysłowej, złożona ocena bezpieczeństwa środowiska pracy i środowiska przyrodniczego stwarzają ogromne potrzeby w zakresie właściwego kształcenia przyszłych toksykologów. Umiejętność naukowej analizy zagrożenia dla życia i zdrowia, właściwa ocena ryzyka narażenia oraz zarządzanie ryzykiem, znajomość prawodawstwa krajowego i unijnego w różnych obszarach toksykologii regulacyjnej oraz odpowiednie zrozumienie zasad funkcjonowania bezpiecznych rynków farmaceutycznych, wymagają kompleksowego przygotowania w zakresie nauk toksykologicznych, prawno-administracyjnych i farmakoekonomicznych.

Absolwent kierunku posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie współczesnej toksykologii ze szczególnym uwzględnieniem toksykologii doświadczalnej, mechanistycznej i opisowej, analizy toksykologicznej, toksykopatologii, toksykologii klinicznej i sądowej, toksykologii przemysłowej, toksykologii żywieniowej, toksykologii środowiskowej i ekotoksykologii oraz toksykologii regulacyjnej.

W toku 2-letnich studiów magisterskich zdobywa praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik instrumentalnych i molekularnych w analizie toksykologicznej ksenobiotyków izolowanych z różnych matryc biologicznych i środowiskowych. Potrafi samodzielnie planować eksperymenty toksykologiczne oraz interpretować wyniki takich doświadczeń. Zna zasady oceny ryzyka narażenia i zarządzania ryzykiem. Posiada szeroką wiedzę w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego, prowadzenia badań diagnostycznych w ramach toksykologii klinicznej i postępowania dowodowego w toksykologii sądowej. Posiada umiejętność samodzielnego przygotowania protokołu z badań toksykologicznych, oceny zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi stwarzanego przez sfałszowane produkty lecznicze i wyroby medyczne, produkty dla sportowców (doping). Zna źródła prawa i zasady regulujące dopuszczanie do rynku produktów leczniczych, wyrobów medycznych i pozamedycznych.