-A +A

Projekt WUM AID

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw chęci rozwoju szkolnictwa wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju powierzyło Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu zrealizowanie zintegrowanego programu rozwoju Uczelni

„WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 2014-2020. 

Dofinansowanie: 11 469 723,28 zł

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zorientowanego na studenta WUM poprzez realizację kompleksowego, zintegrowanego programu rozwoju Uczelni.

Projekt ma na celu wzmocnienie rangi i międzynarodowej pozycji dydaktyki prowadzonej w WUM, rozwój dydaktyczny kadry Uczelni, zwiększenie innowacyjności programów i metod kształcenia, lepsze dostosowanie oferty, programów i efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy, rozwój kompetencji społecznych studentów, wzrost umiędzynarodowienia kadry i programów kształcenia, podniesie standardów usług Biura Karier oraz rozwój kompetencji kary kierowniczej i administracyjnej WUM.

Cele szczegółowe projektu:

1. Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

2. Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców

3. Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego

 

Projekt jest realizowany od września 2018 roku do końca sierpnia 2022 roku.

W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

Zadanie 1 – Organizacja zajęć prowadzonych przez zagranicznych wykładowców - visiting professors

Zadanie 2 – Szkoła Letnia Zdrowia Publicznego

Zadanie 3 – Opracowanie i wdrożenie metodyki i materiałów interaktywnych do zajęć Biostatystyka w praktyce klinicznej oraz Informatyka kliniczna i telemedycyna

Zadanie 4 – Obrazowanie 3D w dydaktyce "Kardiochirurgia wad wrodzonych"

Zadanie 5 – Rozszerzenie oferty zajęć e-learningowych dla studentów WUM

Zadanie 6 – Wprowadzenie nowego programu kształcenia fizjologii z elementami patofizjologii wykorzystującego wirtualną platformę edukacyjną oraz elementy VR

Zadanie 7 – Wprowadzenie nowego kierunku "Toksykologia z elementami kryminalistyki"

Zadanie 8 – Wprowadzenie nowego kursu (fakultetu) przygotowującego do zajęć klinicznych, opartego na rozwiązaniach VR, dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego

Zadanie 9 – Wprowadzenie oferty dydaktycznej/szkoleniowej rozwijającej kompetencje społeczne i zawodowe studentów WUM

Zadanie 10 – Rozwój systemu usług biura karier wspierającego studentów we wchodzeniu na rynek pracy

Zadanie 11 – Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej/administracyjnej WUM

Zadanie 12 – Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry Uczelni i rozwój systemu e- learningowego /Akademia Kompetencji Dydaktycznych, Metodologicznych i Społecznych

 

 

 

Szczegółowe informacje o zadaniach i szkoleniach realizowanych w ramach projektu WUM AID znajdują się w zakładce „Zadania”.